Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Shirtcreator.nl:

§ 1 Algemeen:

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is Shirtcreator.nl, vertegenwoordigd door J. en F. Kamps, onderdeel van Kamps bedrijfskleding gevestigd op de Rijksweg Noord te Sittard,  hierna te noemen "Shirtcreator".

Alle leveringen van Shirtcreator.nl aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Shirtcreator.nl en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Shirtcreator.nl deze schriftelijk heeft aanvaard.

 

§ 2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

(1) Op het platform van Shirtcreator.nl zijn twee soorten shops beschikbaar. Enerzijds shops, die door Shirtcreator.nl zelf vormgegeven en geëxploiteerd worden („Shirtcreator.nl-shops“) en anderzijds shops, die door onafhankelijke shopeigenaaren vormgegeven en geëxploiteerd worden („Partner-shops“). In elke shop wordt via de link “impressum” informatie over de exploitant van die shop gegeven.

(2) Shirtcreator.nl is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een „Shirtcreator.nl-shop“ aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.

(3) Voor de in een „Partner-shop“ aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop alsmede de reclame voor de aangeboden artikelen is uitsluitend de shopeigenaar zelf verantwoordelijk. Shirtcreator.nl kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze shopeigenaaren, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene handelsvoorwaarden en/of de regelingen van de Shirtcreator.nl staan. Dat geldt met name in het geval dat shopeigenaaren in strijd handelen met hun verplichting om bij het sluiten van contracten met hun klanten in hun shops uitsluitend gebruik te maken van deze algemene voorwaarden van Shirtcreator.nl.

 

§ 3 Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde "Aanbiedingen" zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Shirtcreator.nl te bestellen.

(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit de volgende talen: Nederlands, Engels.

Daarop stuurt Shirtcreator.nl de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Shirtcreator.nl is binnengekomen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Shirtcreator.nl het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.

De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.shirtcreator.nl in het gebruikersprofiel onder „Bestellingen“ worden bekeken.

(3) In verband met §2 (3) is het voor Shirtcreator.nl als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of shopeigenaaren gemaakte drukmotieven van tevoren te controleren of daarmee eventueel inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten. Shirtcreator.nl heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.

(4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Shirtcreator.nl zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Shirtcreator.nl verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Shirtcreator.nl nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

 

§ 4 Levering/verzending

(1) Het bestelde wordt in principe binnen 3 weken geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Shirtcreator.nl uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

(2) De producten worden binnen Nederland alsmede enkele Europese landen, die zijn terug te vinden onder www.Shirtcreator.nl, geleverd.

(3) De levering wordt uitgevoerd door een door Shirtcreator.nl gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.shirtcreator.nl ter inzage.

 

§ 5 Prijzen

(1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.

(2) Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.

(3) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.shirtcreator.nl ter inzage.

(4) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

 

§ 6 Betaling

(1) De betaling kan in de vorm van een automatische afschrijving, creditcard, vooruitbetaling of andere betalingsmogelijkheden plaatsvinden. Shirtcreator.nl heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de besteling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.

(2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Shirtcreator.nl, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Shirtcreator.nl of de door Shirtcreator.nl met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

(3) Shirtcreator.nl heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:

a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Shirtcreator.nl het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Shirtcreator.nl pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De producten blijven eigendom van Shirtcreator.nl totdat alle openstaande vorderingen aan Shirtcreator.nl zijn voldaan.

(2) De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

 

§ 8 Garantie

(1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Shirtcreator.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

(2) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

(3) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Shirtcreator.nl tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

(4) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Shirtcreator.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

(5) De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen is nagekomen.

(6) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 2 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.

 

§ 9 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van Shirtcreator.nl is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. Shirtcreator.nl is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is Shirtcreator.nl onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van Shirtcreator.nl beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval. De aansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wetgeving op de aansprakelijkheid blijft van de voorgaande regelingen onverlet.

(2) Voor zover de aansprakelijkheid van Shirtcreator.nl in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Shirtcreator.nl.

 

§ 10 Onderrichting en informatie over het herroepingsrecht voor verbruikers:

(1) Onderrichting over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mai) herroepen zonder opgaaf van redenen of - indien de zaak u voor afloop van de termijn wordt overgelaten - door het terugzenden van de zaak. De termijn begint na ontvangst van deze onderrichting in tekstvorm maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende levering van gelijkaardige goederen niet vóór ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering). Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende om de herroeping tijdig te verzenden. De herroeping moet worden gericht aan:

Shirtcreator.nl
KAMPS Beroepskleding & Promotie textiel
Rijksweg Noord 63 - 6131 CJ- Sittard (NL) -
telefoon 046-4517787


of per e-mail aan: info@shirtcreator.nl

Gevolgen van de herroeping

In geval van een rechtsgeldige herroeping moeten de door beide partijen ontvangen prestaties en eventueel ontvangen vruchten (bijv. rente) worden teruggegeven. Kunt u de ontvangen prestatie helemaal of gedeeltelijk niet teruggeven of slechts in een verslechterde toestand moet u ons hiervoor in zoverre eventueel de schade vergoeden. Bij het overlaten van zaken geldt dit niet als de verslechtering van de zaak uitsluitend te wijten is aan de controle ervan - zoals ze voor u bijvoorbeeld in de winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor de rest kunt u de verplichting tot schadevergoeding voor een door het reglementaire gebruik van de zaak ontstane verslechtering vermijden doordat u de zaak niet als uw eigendom in gebruik neemt en alles nalaat wat de waarde ervan benadeelt. Zaken die als pakket kunnen worden verzonden, moeten voor ons risico worden teruggezonden. U moet de kosten van de terugzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan 40 Euro of als u bij een hogere prijs van de zaak op het ogenblik van de herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet hebt verricht. Anders is de terugzending voor u gratis. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot teruggave van betalingen moeten binnen 30 dagen worden vervuld. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van de goederen en voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van de onderrichting over het herroepingsrecht

.

(2) Het herroepingsrecht bestaat overeenkomstig § 312d lid 4 nr. 1 BGB niet bij contracten over de levering van goederen, die worden geproduceerd op basis van klantspecificaties of duidelijk op de persoonlijke behoeften zijn afgestemd. Daar Shirtcreator.nl op basis van het inschikkelijkheidsprincipe handelt, zijn uitzonderingen mogelijk.

(3) Wordt het contract compleet herroepen, draagt Shirtcreator.nl ook de kosten van de verzending van de goederen naar de verbruiker (kosten voor het heenzenden).

 

§ 11 Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

(1) Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van Shirtcreator.nl de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

(2) De klant zal Shirtcreator.nl vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt Shirtcreator.nl alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

 

§ 12 Afwijkingen van vorm en van technische aard

Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

 

§ 13 Bescherming van gegevens

Shirtcreator.nl gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door Shirtcreator.nl gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door Shirtcreator.nl vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die Shirtcreator.nl van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

 

§ 14 Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering - rechtskeuze

(1) Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van Shirtcreator.nl in Sittard.

(2) Indien de klant een ondernemer in de zin van het KVK (Nederlandse Kamer van Koophandel) is, of het een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden betreft, is Roermond de bevoegde rechtbank. Shirtcreator.nl heeft in dit geval ook het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig, indien de klant niet een algemeen bevoegde rechtbank in Nederland aan kan wijzen, hij na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats naar het buitenland heeft verlegd, of zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van het instellen van de vordering onbekend is.

(3) De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Nederlandse staat.

(4) In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.